Nagoya Plasa Hotel

Batam, Riau Islands

Nagoya Plasa Hotel

2017

On Construction

Nagoya Plasa Hotel
Nagoya Plasa Hotel

F I R M A   A R S I T E K T U R

Horizontal.png